Herfst SALE 23-24-25 november 10-21 uur op afspraak

Bij bezoek showroom tot 40% korting op 2e hands piano's en vleugels, Ook op Silent Piano's.
15% Korting op nieuwe Kawai K200 - K300 - K200 ATX3 en Feurich piano's.

ADRES

Italiëweg 7
2411 NR Bodegraven
06 2878 9979  

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen de opdrachtgevende partij — hierna te noemen de klant, en Bos Pianoservice bv — hierna te noemen BP. Overeenkomsten zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door BP, wat ook geldt voor wijzigingen en/of aanvullingen daarop. Op alle overeenkomsten tussen de klant en BP is het Nederlands recht van toepassing.

Garantie

Onder de garantie van een piano of vleugel vallen alle grote onderdelen van het instrument (zoals de klankbodem, het frame en het stemblok met uitzondering van de kast). Daarnaast valt ook de stemvastheid van het instrument onder de garantie. Normale slijtage, effecten van vocht- en temperatuurswisselingen en het soft fall-systeem vallen niet onder de garantie. De garantie is slechts van toepassing wanneer de klant op een verantwoorde wijze is omgegaan met het instrument (zie bijgevoegde servicebrief met onderhoudsrichtlijnen) en wanneer het instrument in onderhoud blijft bij BP en/of bij een van de stemmers/technici van BP. De garantie op het silent systeem dekt alleen materiaal en arbeid. Er gelden vaste voorrijkosten van €50.

Betaling, Annulering & Herroepingsrecht

Bij een bestelling via de webwinkel zijn er drie betalingsmogelijkheden: via iDeal, Vooruitbetalen en Lease. Indien het instrument na betaling door de klant, om welke reden dan ook, niet leverbaar is, verplicht BP zich tot terugbetaling van het door klant betaalde totaalbedrag. Indien een klant de bestelling wenst te annuleren, kunnen er annuleringskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden berekend op basis van de werkelijke kosten met een minimum van 5%. Bij een bestelling via de webwinkel geldt een herroepingsrecht van 14 dagen. Deze periode gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen. Producten die de klant zelf kan verzenden, dienen in de originele verpakking te worden afgegeven bij een vestiging van PostNL of in de showroom van BP. Kosten voor retourneren of ruilen zijn voor rekening van de klant. Terugbetaling van gelden aan de klant vindt binnen een week plaats. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die overeenkomstig een opdracht van de klant zijn aangepast. Daaronder verstaat BP onder andere de inbouw van een studiepedaal of een silent-systeem.

Transport en schade

De klant dient de levering onmiddellijk na ontvangst te controleren en te tekenen voor ontvangst bij de transporteur. Transportschade en/of foutieve levering dienen binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld bij BP. Bij schade aan een nieuw instrument wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald door BP in overleg met de fabrikant. Bij levering met schade zijn de kosten voor retourneren en het vervangen van het product voor BP. De klant dient de levering van het instrument goed voor te bereiden, zodat de transporteur de levering goed kan afronden. Bij vertraagde levering door de transporteur, bijvoorbeeld door ziekte, staking, weersomstandigheden of andere overmachtsituatie, is BP niet aansprakelijk voor deze vertraging en de vertraging geeft de klant ook niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Eigendomsvoorbehoud

Het instrument of product blijft eigendom van BP totdat de klant aan alle verplichtingen jegens BP (zoals omschreven in de voorwaarden en de overeenkomst, inclusief volledige betaling) heeft voldaan. BP heeft het recht om het instrument of product terug te nemen wanneer de klant niet (tijdig) aan alle verplichtingen jegens BP voldoet. Zolang het eigendom van het instrument of product nog niet op de klant is overgegaan, heeft de klant de plicht zich als een goed huisvader te gedragen tenopzichte van het instrument of product en is daarbij niet gerechtigd het instrument of product te verpanden, verhuren, uitlenen of welke wijze dan ook buiten zijn macht te brengen.

Bos Pianoservice bv,
Bodegraven, 23/05/2016